Magyarságkutató Intézet

A Magyarságkutató Intézet feladata a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének, hagyományainak, évszázadokat felölelő történetének tudományos igényű feltárása, a különböző tudományterületek e célból történő összefogása, az interdiszciplinaritás erősítése, az eredmények értékelése, szintetizálása, s azoknak a szakmai és a nagyközönség elé tárása. Mindezt a hazai és a nemzetközi tudományos térben, széles tudományos kapcsolatrendszert kialakítva és működtetve valósítja meg.

https://mki.gov.hu

aW5mb0Bta2kuZ292Lmh1

KzM2LTMwLTMxMy0zNTAx

twitter facebook instagram

Programok

ARANYBULLA 800. - A Magyar Királyság helye, stratégiai szerepe a 12–13. sz-i Európában

ARANYBULLA 800. - Az Aranybulla jogfejlődésre gyakorolt hatása

ARANYBULLA 800. - A Staufok aranybullái

ARANYBULLA 800. - II. András kísérlete a pénzügyigazgatás reformjára

ARANYBULLA 800. - Az Aranybullához vezető út

ARANYBULLA 800. - Az Aranybulla szövegei, átiratai, fennmaradási formái

ARANYBULLA 800 - Az országvédelem jogi kodifikációja az Aranybullában, és hatszáz éves továbbélése

ARANYBULLA 800. - II. András szentföldi hadjárata

A HAZAFISÁG ÉS A TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET VÁLTOZÁSA A 18–19.SZÁZADBAN

NEMZETI ÉBREDÉSEK ÉS ELLENTÉTEK; A HOREA-FÉLE ERDÉLYIFELKELÉS ÉS UTÓHATÁSA

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A HAZAFISÁG

HAZAFISÁG A NEMESI-NEMZETI MOZGALOM BÉCSI HÍRLAPJÁBAN A 18. SZÁZAD VÉGÉN

A MAGYAR NEMESI TESTŐRSÉG SZELLEMISÉGE (1760–1848)

A HAZAFIÚI TUDÓS TÁRSASÁG 19. SZÁZADI UTÓÉLETE

CSEKONICS JÓZSEF LÓTENYÉSZTŐI TEVÉKENYSÉGÉNEK HATÁSA

ÚJ TÁVLATOK – A BUGACI PÉTERMONOSTORA SZEREPE AZ ÁRPÁD-KOR RÉGÉSZETÉBEN

"LÁTTAM A VÉGTELEN SOK KUNT ÉS TATÁRT..."

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BOLDOGASSZONY BAZILIKA MODERNKORI KUTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE

ABA SÁMUEL NYUGHELYÉNEK FELTÁRÁSA ABASÁR, BOLT-TETŐ LELŐHELYEN

AZ ÁRPÁD-KORI PATAKI ERDŐURADALOM VÁRA AZ ÚJABB KUTATÁSOK FÉNYÉBEN

MEGÚJÍTOTT ÉS HELYREÁLLÍTOTT IRODALMI KÁNON

A MAGYARSÁGTUDAT ERŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBAN

NÉPRAJZI TARTALMAK A NAT ÉS A KERETTANTERVEK VILÁGÁBAN

KEZDJÜK AZ ELEJÉN... AZ ÉLMÉNYT ADÓ OLVASÁS ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS TUDÁSÉPÍTŐ SZEREPE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE ÉS NYELVJÁRÁSAI: IDENTITÁS ÉS KÁRPÁT-MEDENCEISÉG...

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÉS AZ ANYANYELVI NEVELÉS

AZ ÚJ KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM TANKÖNYVEK MAGYAR KORA ÚJKORI LECKÉI

ÚJ SZEMLÉLET A TÖRTÉNELEM TANKÖNYVEKBEN

Erdély és a nomád betörések

Erdély és a tatárjárás (1241-42)

A keresdi Bethlen várkastély

Régészeti, történeti és környezettörténeti kutatások a Muhi csatatéren

A tatárjárás kontextusa - a támadások közép-európai hatása az újabb kutatások fényében

A tatárjárás pusztítása és a magyarországi írásbeliség

Abasár a tatárjárás korában

"Láttam a végtelen sok kunt és tatárt..."

A szanki ellenálók-egy tatárjárás kori erődítés ostromának régészeti tanúságai

A vízaknai bazilika és a tatárjárás

A mongol hadművészet, a mongol hadsereg fegyverzete

Szübőtej bátor szerepe az európai hadjáratokban

A tatárok kivonulásának okai a Batu-Güjük ellentét tükrében

Árpád házi királylányok és a tatárjárás

Hol is volt az a híd? A Muhi-csata és az Árpád-kori településhálózat kapcsolata

A Muhi csatával kapcsolatos lokalizációs kérdések

Menthettek-e a kunok magukkal írásbeliséget Magyarországra?

A kunok és a mongolok nagy nyugati hadjárata - Az Ölberlik

Csíkszék a 13. században

Kun viseletek és fegyverzet rekonstrukciója

A 13. századi székely fegyverzet kérdései és lehetséges rekonstrukciója

Székelyek és tatárok a 13-14. században

In memoriam Veress D. Csaba

Egy elkésett segítség. A Hermann Cristoph von Russworm vezette had "részvétele"

Egy velencei követ a tizenöt éves háborúról

Pápai csapatok Erdélyben? Gianfrancesco Aldobrandini erdélyi hadjáratának terve

Kanizsa ostromai (1600,1601) és a posztmodern történetszemlélet

Küzdelem a Balatonért: két keresztény hadjárat tanulságai

Generációkon át. A Nádasdy-vár dísztermi freskóinak üzenete

Nem papírcsaták. Rövid historiográfiai jegyzetek egy hosszú háborúhoz

A KIRÁLYI ÖL HOSSZA. REKONSTRUÁLHATÓ-E AZ EGYKORI HOSSZMÉRTÉKEGYSÉG?

A MAGYAR NYELV A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN TRIANON ELŐTT ÉS UTÁN

NYELVPOLITIKA ÉS NYELVSTRATÉGIA EURÓPÁBAN I.

TATÁROK A LENGYEL-OSZMÁN HATÁRVIDÉKEN

A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A XXI. SZÁZADBAN - NYELVSTRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A TRIANON KÖTETEK BEMUTATÓJA

A PEER KÓDEX ÉS TÖREDÉKE - Újabb kérdések és válaszok a Peer-kódex keletkezéséről

FULDAI ÉVKÖNYVEK - A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET KÖNYVBEMUTATÓ SOROZATA

MAGYAROK TEMETŐJE, Ó-ROMÁNIA - A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában

MESÉS KÉMJÁTSZMÁK, AZ IMPEXEK KORA - Kötetbemutató Borvendég Zsuzsannával és Babucs Zoltánnal

A FÉNY ÚTJÁN - TANULMÁNYOK ÁRPÁD-KORI TEMPLOMAINKRÓL - KÖNYVBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS

MAGYAR HADÜGY A 18. SZÁZADBAN - kerekasztal-beszélgetés a Magyarságkutató Intézet szervezésében

1014 Budapest,
Úri utca 54-56.