Tokaj - Hegyalja Egyetem

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium fennállásának közel ötszáz éve alatt tudósok, írók, művészek, államférfiak sorát adta a magyar kultúrának, társadalmi és politikai közéletnek. A biztos szakmai tudást nyújtó, protestáns etikai alapokra építkező nevelés nyomán a pataki diákok minden időben az egyetemes emberi értékek és a nemzeti haladás szolgálatára vállalkoztak. Az iskola máig meghatározó szellemiségét a 17. században Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony céltudatos pártfogó és szervező tevékenysége szilárdította meg, s az általa Sárospatakra hívott Comenius Ámos János, korának meghatározó pedagógusa teljesítette ki. Az intézmény az évszázadok során az alap- és középfokú oktatáson tú1 felsőfokú teológiai, bölcsészeti és jogi képzést biztosított, a 20. század közepén népfőiskolát, művészotthont, kertészeti és szőlészeti szakközépiskolát is magában foglalt.
A Kollégium önálló intézeti ágaként 1857. november 17-én nyílt meg a középfokú Tanítóképző, amely a népoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. törvénycikk nyomán 1869. október 22.-től Állami Tanítóképezdeként működött. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fenntartói jogokat 1929. június 30-áva1 visszaadta a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, majd 1950. június 20-áva1 ismét állami kezelésbe vette. Az intézmény 1957. június 25.-től a Sárospataki Állami Comenius Amos János Tanítóképző Intézet nevet viselte. Az 1958. évi 26. számú törvényerejű rendelet alapján a 187/1958. (M.K.23.) M.M. utasítás 1959. szeptember l-jei hatállyal felsőfokú Sárospataki Tanítóképző Intézetté szervezte át. Az 1974. évi 13. számú törvényerejű rendelet alapján az 1045/1974. (VIII.31.) Mt. határozat 1976. szeptember 1-jei hatállyal főiskolai rangra emelte, egyidejűleg az 1976. évi 21. törvényerejű rendelet a nevét Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolaként állapította meg, amely az 1986. évi 13. törvényerejű rendelet szerint 1986. szeptember 1-jéto1 Comenius Tanítóképző Főiskolára módosult. Az 1999. évi LII. törvény az intézmény ónállóságát 1999. december 31.-i hatállyal megszüntette. A 209/1999. (XII.26.) Korm. rendelet alapján 2000. január 1.-től a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karaként működött. 2013. július 1.-től az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara, 2016. július 1-jéto1 az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa volt. A 2021. évi VIII. törvény alapján az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius Campus 2021. augusztus l-jén Tokaj-Hegyalja Egyetemként jön létre és a 2021. évi XXV. törvény szerint a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány fenntartásában működik.

https://www.unithe.hu/

aW5mb0B1bml0aGUuaHU=

MDY0NzUxMzAwMA==

facebook

3950 Sárospatak,
Eötvös út 7