VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

Magyarország Kormánya a 373/2013. (X.25.) számú rendeletével hozta létre a VERITAS Történetkutató Intézetet.

Az Intézet legfontosabb 2014. évi feladata a szervezeti és személyi keretek kialakítása, illetve a tudományos munka megkezdése. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a történelmi kutatóintézetekkel, a levéltárakkal, a könyvtárakkal és a múzeumokkal való együttműködésre. Szakmai tevékenységünkben a legfontosabb a dualista állam (1867–1918), illetve a két világháború közötti, valamint az 1944-től 1994-ig tartó időszak politika-, társadalom- és eszmetörténetének a tárgyilagos bemutatása. Ennek eredményes ellátásához az Intézeten belül három kutatócsoport alakult:

a Dualizmus-kori Kutatócsoport (1867–1918);
a Horthy-kori Kutatócsoport (1918–1945);
az 1945 utáni Kutatócsoport (1945–1994).
Az Intézet létrejötte újszerű lehetőséget teremt a történész szakma és a média kapcsolatára. Értékrendjét ugyanis ez az eszközrendszer közvetítheti a leghatékonyabban a közvélemény számára. Ennek érdekében kutatóink készen kell hogy álljanak szakmai álláspontjuk érvelő, átütő erejű kifejtésére és megvédésére. Ugyanakkor – tiszteletben tartva azt az alapelvet, hogy a történettudományban többféle, egymással néha akár szembenálló értelmezés is érvényes lehet – tiszteletben kell hogy tartsák mások megalapozott, adatokkal és tényekkel alátámasztott, az övékével azonban nem egyező véleményét is.

Ezért különösen fontosnak, meghatározónak tartjuk az Intézet működése során a következő szempontok figyelembevételét és azok maximális betartását:

tárgyszerű, tényszerű, az elsődleges (levéltári) források felhasználásán alapuló, egyben a modern történelemelméleti irányzatok ismeretében kialakított kutatási szemléletmód;
megfelelő szakmai érvrendszer kidolgozása a magyar történelmi tudat – leginkább az 1867 és 1994 közötti korszak megítélésben megnyilvánuló – torzulásainak korrigálására;
fiatal szakmai erők bevonása, és számukra kedvező kutatási lehetőségek biztosítása az Intézetben.
Az Intézet kutatási eredményeinek közreadása az évente megjelentetni tervezett évkönyvben, valamint magyar – és lehetőségek szerint külföldi – történelmi-politikai szakfolyóiratokban, illetve önálló kötetekben valósul meg.

A VERITAS Történetkutató Intézet évente két-három nagyobb – országos, illetve nemzetközi –, illetve néhány kisebb műhelykonferenciát, valamint 2014 őszétől havi rendszerességgel zajló előadás (vita)-sorozatot szervez (saját munkatársai és külső szakértők részvételével), továbbá más kutatóműhelyek által rendezett ülésszakokhoz társrendezőként is csatlakozik.

https://veritasintezet.hu/hu/

aW5mb0B2ZXJpdGFzLmdvdi5odQ==

KzM2MTc5NTY1ODE=

facebook

1093 Budapest,
Zsil utca 2-4.